فایل کامل-رساله کارشناسی ارشد مدیریت دولتی: «تبیین نقش اعتیاد به کار بر سلامت روانی پرسنل مراکز درمانی شهرستان کاشان» (فایل word)-

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل .رساله کارشناسی ارشد مدیریت دولتی: «تبیین نقش اعتیاد به کار بر سلامت روانی پرسنل مراکز درمانی شهرستان کاشان» (فایل word).را مشاهده می نمایید/پایان نامه,مدیریت دولتی,اعتیاد به کار,سلامت روانی/رساله کارشناسی ارشد مدیریت دولتی: «تبیین نقش اعتیاد به کار بر سلامت روانی پرسنل مراکز درمانی شهرستان کاشان» (فایل word)/50619419/ts

رساله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان


تبیین نقش اعتیاد به کار بر سلامت روانی پرسنل مراکز درمانی شهرستان کاشان


(فایل رساله word قابل ویرایش)این پروژه توسط گروه پژوهشی مدیر پژوه تهیه شده است. از این بابت مشابه آن در وب وجود ندارد. رساله مطابق استانداردهای نگارش متون علمی تنظیم شده و برای ارائه مقطع کارشناسی ارشد مناسب است.


فایل قابل ویرایش رساله به صورت word با فهرست کامل مطالب، جداول، تصاویر و نمودارها ارائه شده است.


می‌توانید اطلاعات تکمیلی راجع به این پایان‌نامه را از طریق فایل رایگان زیر دریافت نمایید:لینک دانلود اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت «تبیین نقش اعتیاد به کار بر سلامت روانی پرسنل مراکز درمانی شهرستان کاشان»

چکیده


امروزه هزینه های ناشی از دست رفتن سرمایه های انسانی در سازمان به حدی زیاد است که صاحب نظران را واداشته تا بر روی عوامل موثر بر بروز این مسئله تحقیقاتی را انجام دهند. مطالعه بر روی سلامت روانشناختی کارکنان به دنبال بروز چنین مسئله ای اهمیت یافته است. اعتیاد به کار یکی از عواملی است که موجب کاهش سلامت روانشناختی آنان را به خطر می اندازد. تحقیق حاضر در بین کارکنان بیمارستان های شهید بهشتی و میلاد کاشان انجام شده است. حجم نمونه آماری برابر با 168 نفر بوده که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل گردیدند. نتایج نشان می دهد اعتیاد به کار در سطح اطمینان 95 درصد موجب کاهش سلامت روانشناختی آنان می شود.هم چنین اعتیاد به کار موجب کاهش استقلال فردی کارکنان، تسلط بر محیط و انگیزه برای زندگی می شود و بر روابط موثر با دیگران، رشد فردی و خویشتن پذیری تاثیر معنی داری ندارد.


واژه های کلیدی: اعتیاد به کار، سلامت روانشناختی کارکنان، تمایل درونی به کار، لذت از کار، عجین شدن با کار

فهرست مطالبفصل اول: کلیات طرح 1


1-1- مقدمه 2


1-2- بیان مساله 2


1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 4


1-4- اهداف تحقیق 6


1-4-1- اهداف اصلی 6


1-4-2- اهداف فرعی 6


1-5- چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق 6


1-6- فرضیه های تحقیق 7


1-6-1- فرضيه های اصلی 7


1-6-2- فرضیه های فرعی 7


1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی : 7


فصل دوم: مطالعات نظری 9


2-1- مقدمه 10


2-2- اعتیاد به کار 10


2-2-1- تعاریف و مفاهیم 10


2-2-2- دیدگاهها در مورد اعتیاد به کار 20


2-2-2-1- دیدگاه اول 21


2-2-2-2- دیدگاه دوم 21


2-2-2-3- دیدگاه سوم 23


2-2-3- عوامل به وجود آورنده اعتیاد به کار 26


2-2-4- اعتیاد به کار و کار به عنوان فعالیت محوری 28


2-2-5- جنسیت و اعتیاد به کار 28


2-2-6- اعتیاد به کار و تعارض نقش 30


2-2-7- شخصیت و اعتیاد به کار31


2-2-7-1- مدل پنج عاملی 31


2-2-7-2- اعتیاد به کار و عجین شدن با کار34


2-2-7-3- وابسته های عجین شدن با کار 35


2-2-8- رفتارهای معتادان به کار و نگرش های کاری 36


2-2-9- مفهوم سازی معناداری در کار 37


2-3- سلامت روانی 38


2-3-1- تعاریف و مفاهیم 38


2-3-2- تعریف بهداشت روان در فرهنگ‌های مختلف 41


2-3-3- نظریات مرتبط با سلامت روانی 45


2-3-3-1- نظریه‌ی زیگموند فروید 45


2-3-3-2- نظریه‌ی آدلر 46


2-3-3-3- نظریه‌ی سالیوان47


2-3-3-4- نظریه‌ی کارل راجرز : 47


2-3-3-5- نظریه‌ی آلبرت الیس : 48


2-3-4- نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی 49


2-3-4-1- نظریه‌ی ویلیام گلاس : 50


2-3-4-2- نظریه‌ی اسکینر 50


2-3-5- بهزیستی روانی 51


2-4- مروری بر پیشینه تحقیق 53


2-4-1- پیشینه تحقیقات داخلی 54


2-4-2- پیشینه تحقیقات خارجی58


فصل سوم: روش تحقیق 62


3-1- مقدمه 63


3-2- روش تحقیق 63


3-3- جامعه آماری و برآورد حجم نمونه 64


3-4- روش های گردآوری داده ها 65


3-4-1- روایی (اعتبار) پرسشنامه66


3-4-1-1- روایی محتوا 66


3-4-1-2- روایی سازه 67


3-4-2- پایایی(اعتماد پذیری) پرسشنامه: 71


3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها: 71


3-5-1- آمارتوصیفی: 72


3-5-2- تحلیل استنباطی:72


فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 74


4-1- مقدمه 74


4-2- آمار توصیفی 75


4-2-1- آمار توصیفی بر حسب متغیرها جمعیت شناختی 75


4-2-2- متغیر های پژوهش 76


4-3- تحلیل استنباطی (آزمون فرضیه ها) 76


4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع داده ها76


4-4- آزمون فرضیه های اصلی77


4-4-1- آزمون فرضيه اصلی تحقیق 77


4-5- آزمون فرضیه های فرعی80


4-5-1- آزمون فرضیه فرعی اول80


4-5-2- آزمون فرضیه فرعی دوم82


4-5-3- آزمون فرضیه فرعی سوم84


4-5-4- آزمون فرضیه فرعی چهارم 85


4-5-5- آزمون فرضیه فرعی پنجم 86


4-5-6- آزمون فرضیه فرعی ششم 88


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 89


5-1- مقدمه 90


5-2- نتیجه گیری 91


5-1- پیشنهادات 92


5-1-1- پیشنهادات براساس نتایج تحقیق 92


5-1-2- پیشنهاداتی برای محققان آتی 94


5-2- محدودیت های تحقیق: 94


منابع و مواخذ 95


منابع فارسی96


منابع لاتین 97


ضمائم و پیوست ها 101
بیان مساله


طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به‌طور گسترده‌ای تغییریافته است. عمر طولانی‌تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلا به بیماری‌های مهلک با کشف آنتی‌بیوتیک‌ها و پیشرفت‌های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه‌تنها بیانگر نبود بیماری است، بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می‌دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد ازنظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به‌طوری‌که هر فرد از دیگران و از محیط تأثیر می‌گیرد و بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین سلامت روانشناختی نه‌تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می‌کند که فرد با خود و سبک زندگی‌اش آسوده و بدون مشکل باشد. درواقع، تصور بر این است که فرد باید بر زندگی‌اش کنترل داشته باشد و فقط در چنین حالتی است که می‌توان آن قسمت‌هایی را که درباره‌ی خود یا زندگی‌اش مسئله‌ساز است تغییر دهد.


بعضی از محققان معتقدند سلامت روانشناختی حالتی از بهزیستی و وجود این احساس در فرد است که می‌تواند با جامعه کنار بیاید. سلامت روانی به معنای احساس رضایت، روان سالم‌تر و تطابق اجتماعی با موازین موردقبول هر جامعه است (کاپلان و سادوک، 1999، ترجمه پور افکاری، 1376).


داشتن مشکلات روانی منجر به اختلال در انجام وظایف، کاهش انگیزه، اضطراب، ترس و نگرانی شده و سبب می‌شود که فرد بخش قابل‌توجهی از نیروی فکری خود را صرف چنین مشکلاتی نماید، درنتیجه مسلم است که توان و علاقه کافی برای فعالیت در سازمان را نخواهد داشت.


عوامل بسیاری در سازمان‌ها باعث بر هم خوردن سلامت روانشناختی می‌شود که به‌طور مثال می‌توان به عدم رعایت عدالت اجتماعی، فراهم نبودن فرصت‌های شکوفایی برای افراد، وجود تبعیض‌های غیرمنطقی و غیرعقلانی، عدم ایجاد امنیت اجتماعی و فضای بالنده تا این‌که افراد بتوانند در آن، آینده خود را برنامه‌ریزی کنند (یعقوبی، 1387).


تغییر در طبیعت کار در سال های اخیر که موجب از بین رفتن مرزهای کار و زندگی شخصی گردیده ، نیاز به درک پدیده اعتیاد به کار را افزایش داده است. اسپنس و رابینز (1992) معتاد به کار را شخصی تعریف کرده اند که به مقدار زیادی با شغل خود درگیر (عجین) بوده و به دلیل فشار های درونی احساس می کند که مجبور به کارکردن می باشد و از کار لذت چندانی نمی برد.


شاید تعجب برانگیز باشد که عقاید ،مشاهدات و نتایج در خصوص اعتیاد به کار متفاوت و گاها متضاد هستند. برخی از نویسندگان اعتیاد به کار را از منظر سازمانی به صورت مثبت نگریسته اند. مکلو وایتز (1980) یک مصاحبه کیفی طراحی نمود و 100 نفر از معتادین به کار را مورد مطالعه قرار داد و فهمید که آنان هم راضی و هم بهره ور می باشند. برخی از دیدگاه ها در خصوص اعتیاد به کار منفی است. این دسته از دانشمندان اعتیاد به کار را با سایر موارد اعتیاد برابر دانسته و افراد معتاد به کار را افرادی غمگین، عصبانی و ناراحتی ترسیم کرده اند که وظایفشان را به خوبی انجام نمی دهند و مشکلاتی را با سایر همکاران خود دارند . دسته اول ممکن است از تشویق اعتیاد به کار حمایت کنند اما دسته دوم اعتیاد به کار را سست می کنند. در مجموع، واضح نیست که آیا اعتیاد به کار دارای پیامدهای سازمانی منفی است یا مثبت. هم چنین بر روی ارتباط میان رفتارهای معتادین به کار و شاخص های متنوع سلامت شخصی نظیر سلامتی فیزیکی و روانی و عزت نفس تردید وجود دارد(Burke et al., 2008). از این رو در تحقیق حاضر به این پرسش پاسخ داده می شود که اعتیاد به کار چه تاثیری بر روی سلامت روانشناختی کادر درمانی بیمارستان میلاد وشهید بهشتی کاشان دارد.
مطالب دیگر:
مقاله اتحاد ملی (۲۱صword)شناسایی طرحهای کشاورزی قابل اجرادرحوزه سد آب شرب ایلام باتاکیدبر اثرات زیست محیطی(تعداد صفحات :32)مقاله اعتماد به نفس (۱۶صword)اثر گردشگران خارجی بر تولید ناخالص داخلی در ایران(تعداد صفحات:14)افزونه وردپرس visual composerتاثیر رعایت اخلاق بر خدمات غیر حسابرسی در اطمینان از شفافیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (تعداد صفحات:17)نمونه سوال مقاومت مصالح 1 پیام نور نیمسال دوم 93-94بررسی بهره وری منابع انسانی در سازمان هابرنامه تجزیه QR ماتریس با روش هوس هولدر به زبان متلبجامع ترین بانک ایمیل ایرانی (گلچین شده)سیستم هاي اطلاعات بازاریابی ؛ جریانی ارزش آفرین در شریان بنگاه اقتصادي( تعداد صفحات :15)بررسی رابطه بین عوامل تعدیلکننده تأثیر کشور مبدأ بر تمایل به خرید محصولات خارجی در مصرفکنندگان ایرانی)(تعداد صفحات 21)بازارشناسی صنعت بیمه ایران)( تعداد صفحات 15)بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارضات بین فردی کارکنان بانک ملی منطقه 4 تهران( تعداد صفحات 13)بررسي تاثير ویژگيهاي هيئت مدیره بر به موقع بودن گزارشگري مالي در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات 9)جامعترین پکیج لاغری در ایراننمونه سوال مقاومت مصالح 1 پیام نور نیمسال دوم 94-95تراکت لایه باز آجیل و خشکبار111-اهمیت نقش ناپیوستگی های توده سنگ در سد بتنی قوسی سیمره112- بررسی پایداری تكیه گاه های سنگی سد بتونی كارون4113- بررسی اثرات واكنشهای قلیایی سیلیسی بر برخی سدهای بتنی در ایران114- بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای اجرایی سد بتن غلتكی115- كاهش ریسك سدها بوسیله روشهای غیر سازه ای مطالعه موردی آبگیری زود هنگام سد كرخهنمونه سوال دینامیک پیام نور نیمسال دوم 93-94116-رفتار سنجی نشست پی و بدنه سد علویان در دوران بهر برداری